January 19, 2020: HATSUGEIKO

Masakatsu Agatsu

True victory is victory over oneself.

~ Morihei Ueshiba O-Sensei ~